REGULAMENT CONCURS

organizat de S.C. „Viorica Cosmetic” SRL pe platforma de socializare Facebook
(perioada: 21.04 – 28.04.2022)
Art. 1 – Obiectul

1.1. Scopul Concursului („Concurs”) este promovarea produselor şi principiilor S.A. „Viorica Cosmetic” în rândul clienţilor. Participarea la concurs presupune acceptarea integrală a regulilor şi condiţiilor concursului (descrise mai jos). 

1.2. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. 

1.3. Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament. 

Art. 2 – Organizatorul

2.1. Concursurile pe Facebook cu premii (denumit în continuare „Concurs”) sunt organizate de S.A „Viorica-Cosmetic”, cu sediul la Chișinău, Republica Moldova, str. Mesager, 1, denumită în continuare “Organizator”.

Art. 3 – Durata şi locul de desfăşurare a Concursului

3.1. Concursul este organizat şi desfăşurat pe întreg teritoriul României, prin intermediul platformei de socializare www.facebook.com, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în perioada 21.04 – 28.04.2022.

3.2. Perioadele sunt stabilite la fiecare concurs în parte şi vor apărea pe pagina de Facebook Viorica Cosmetic România (https://www.facebook.com/vioricacosmetic.ro).

Art. 4 – Regulamentul oficial al Concursului

4.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durata a concursului, în format electronic, prin accesarea paginii de pe site-ul nostru www.ro.viorica.eu

4.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/ sau completa oricând Regulamentul, fără a înştiinţa în prealabil participanţii cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/ completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţionale care vor fi comunicate către public prin actualizarea regulamentului pe pagina de pe site-ul nostru www.ro.viorica.eu și printr-un comentariu la postarea oficială de concurs pe pagina oficială de Facebook Viorica Cosmetic România (https://www.facebook.com/vioricacosmetic.ro)

Art. 5 – Dreptul de participare

5.1. Se pot înscrie în vederea participării la Concurs numai persoanele fizice cetăţeni români („Participanţii”) cu domiciliul sau reşedinţa în România şi care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani și care au posibilitatea de a ridica personal premiul la magazinul specializat Viorica, Mega Mall, et. 1 (bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, București).

5.2. Nu pot participa la Concurs angajaţii S.A. „Viorica Cosmetic” şi nici membrii familiilor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie etc.).

5.3. Participarea la concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului regulament şi reprezintă acordul expres de colectare, stocare şi prelucrare a datelor cu caracter personal, acordul de publicare a datelor personale (nume, prenume) în cazul persoanelor desemnate câştigătoare.

Art. 6 – Premiile Concursului

6.1 La fiecare concurs se va specifica pe pagină de Facebook numărul premiilor şi în ce constau ele.

6.2 Câştigătorii premiilor oferite în cadrul concursurilor de promovare pe platformele de socializare nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau în alte bunuri a premiilor şi nici nu pot schimba caracteristicile premiilor câştigate. UN participant poate câştiga UN singur premiu dacă va respecta toate condițiile de participare impuse în postarea oficială de concurs pe pagina de Facebook Viorica Cosmetic România (https://www.facebook.com/vioricacosmetic.ro). 

6.3 Premiile se ridică doar la magazinul specializat Viorica din Mega Mall în perioada 29 aprilie – 1 mai, inclusiv.

Art. 7 – Mecanismul desfăşurării Concursului:

7.1. Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

1. Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

2. Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menţionată pe pagina de Facebook;

3. Pentru participarea la concursuri participantul trebuie să acceseze pagina de Facebook https://www.facebook.com/vioricacosmetic.ro (pentru aceasta este nevoie ca utilizatorii să aibă sau să îşi creeze un cont de utilizator pe Facebook);

7.2. Un participant la acest concurs poate câştiga un singur premiu în momentul anunțării rezultatelor pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/vioricacosmetic.ro).

7.3. Câştigătorii vor fi desemnaţi prin intermediul platformei commentpicker.com. Câştigătorii vor fi anunţaţi prin intermediul postării de anunţare a concursului şi vor trebui să transmită datele lor complete de identificare prin intermediul unui mesaj privat transmis către organizator prin intermediul platformei de socializare Facebook. Datele complete de identificare includ următoarele informaţii enumerate:

  • numele contului de Facebook cu care a câştigat premiul
  • nume şi prenume
  • adresa de e-mail validă.

După validare, organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa câştigătorii pe pagina https://www.facebook.com/vioricacosmetic.ro

7.4. După desemnarea câştigătorilor Concursului, Organizatorul va proceda la validarea câştigurilor, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condiţiilor privind înscrierea Participanţilor în Concurs, precum şi modul de desfăşurare al acestuia. Organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru cazul în care un Participant desemnat câştigător nu poate fi contactat şi va fi invalidat, din cauza faptului că nu a reuşit să comunice datele sale de contact prin intermediul mesajului privat.

7.4.1. Validarea, respectiv invalidarea, se va face după criteriile menţionate mai sus.

7.4.2. În caz de invalidare, premiile vor rămâne în posesia organizatorului.

Art 8 – Limitarea răspunderii

8.1. Organizatorii sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei concurs.

8.2. În eventualitatea unei dispute asupra validităţii unei intrări în cadrul acestui concurs, decizia Organizatorului este definitivă.

8.3. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile competiţiei sau în privinţa căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competiţiei. Participanţii se obligă, de asemenea, să pună la dispoziţia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil).

Art. 9 – Prelucrarea datelor personale

9.1. Prin înscrierea şi participarea la Concurs, Participanţii declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. De asemenea, sunt de acord ca datele lor personale să fie înregistrare în baza de date a S.A. „Viorica Cosmetic”, să fie prelucrate şi utilizate de acesta (personal ori prin împuternicit) în scopuri precum: înmânarea premiilor câştigătorilor, înregistrarea şi validarea câştigătorilor concursului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activităţi de marketing direct precum informarea persoanelor incluse în baza de date S.A. „Viorica Cosmetic” prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte acţiuni desfăşurate în viitor de către Organizator, trimiterea către participant de diverse materiale publicitare, informative şi/sau obiecte promoţionale şi/sau mostre, dacă aceştia sunt de acord. Acordul se va considera obţinut din partea utilizatorului în momentul în care acesta se înscrie în concurs.

9.2. Participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de legea nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Art. 10 – Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi cu privire la orice aspect legat de desfăşurarea Concursului se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente din municipiul Bucureşti. Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Reprezentantului Organizatorului în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data finalizării concursului. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

Primește noutăți despre oferte și promoții


Creare magazin online - Ecompro